JUSD系列番号

JUSD系列番号

其焦理纵者,肉理不横也。太过,病在外;不及,病在中。

 色胜形者,如以木形人而色见白也。泻肺火而补脾胃,则又顾生地木通甘草梢淡竹叶心经之火,每移于小肠,表里相传也。

胃者水谷之海,其输上在气街,下至三里。天开于子,地辟于丑,人生于寅,所谓三才也。

凡所以化糟粕、转五味者,皆由乎此也。一盛、二盛,犹言一倍、二倍,谓以人迎、寸口相较,或此大于彼,或彼大于此,有三倍、四倍之殊也。

《易》曰∶坤为牛。 胫,形敬切,跗,附、孚二音。

故专以养心为名,制方极有意义。营气者,随宗气以行于十四经脉之中。

Leave a Reply