Vol569气质美女Vanessa时尚动人街拍私房性感内衣迷人诱惑写真57PVanessa爱蜜社

Vol569气质美女Vanessa时尚动人街拍私房性感内衣迷人诱惑写真57PVanessa爱蜜社

每服三钱,以童便调服。若内、外始终无变证,十中可保三四;若割切之后,复生黑气过节,侵漫好肉,疼痛尤甚者,属逆。

人参 紫苏 半夏 茯苓 陈皮 桔梗 前胡 葛根 枳壳各一钱      甘草五分引用姜二片,水煎服。亦有虚而便燥者,如风秘则便燥,血分枯燥则便涩。

[8]十六椎下,阳关穴也。【注】[1]枣花内障者,风轮傍边,白睛之内,映出白翳,如枣花锯齿之状。

【注】[1]目外眦者,乃近鬓前之眼角也。 『中脏经』曰:肺者生气之原,乃五脏之华盖。

注:[1]凡灸法,坐点穴则坐灸,卧点穴则卧灸,立点穴则立灸。[3]食难下膈伤于酒者,谓呕吐食不能下,或因酒伤也。

条文:阴跷脉起足少阴,足内踝前然谷寻,踝下一寸照海陷,踝上二寸交信真,   目内眦外宛中取,睛明一穴甚分明。豢虎疔生于耳内,于脓成之时,宜挑破搽拔疔散。

Leave a Reply